НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
...

Контакти

Д-р Ивана Радонова

Държавен експерт в дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката

Координатор на Националната програма

бул. "Княз Дондуков" № 2A, София 1000

E-mail: I.Radonova@mon.bg

Тел.: +359 2 9217 541

Галина Чекурова

Координатор по Националната програма

бул. "Княз Дондуков" № 2A, София 1000

E-mail: g.chekurova@mon.bg

Тел.: +359 2 9217 529

Проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова

Ръководител на катедра "Теория на възпитанието" във Факултет по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски"

Председател на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА

бул. "Княз Дондуков" № 2A, София 1000

E-mail: S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg

Тел.: +359 886 342 692

Проф. д-р Ангел Смрикаров

Ръководител на Център за иновативни образователни технологии към Русенския университет

ул. „Студентска“ № 8, Русе 7017

Профил в Google Scholar

E-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg

Тел.: +359 889 313 876

Маг. инж. Юксел Алиев

Докторант към Русенския университет

Дизайнер и администратор на сайта

ул. „Студентска“ № 8, Русе 7017

E-mail: YAliev@uni-ruse.bg

Тел.: +359 877 541 384