НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
...

Контакти

Д-р Ивана Радонова
Държавен експерт в дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката

Координатор на Националната програма

бул. "Княз Дондуков" № 2A, София 1000

I.Radonova@mon.bg

+359 2 9217 541


Галина Чекурова
Координатор по Националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители"

бул. "Княз Дондуков" № 2A, София 1000

g.chekurova@mon.bg

+359 2 9217 529


Кина Карайчева
Главен експерт в дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката

Координатор по Националната програма "Дигитална квалификация"

бул. "Княз Александър Дондуков" № 2A, София 1000

k.karaicheva@mon.bg

+359 2 9217 5943; +359 888 131 564


Проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова
Ръководител на катедра "Теория на възпитанието" във Факултет по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски"

Председател на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА

бул. "Княз Дондуков" № 2A, София 1000

S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg

+359 886 342 692


Проф. д-р Ангел Смрикаров
Ръководител на Център за иновативни образователни технологии към Русенския университет

ул. „Студентска“ № 8, Русе 7017

Профил в Google Scholar

ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg

+359 889 313 876


Д-р инж. Юксел Алиев
Дизайнер и администратор на сайта

ул. „Студентска“ № 8, Русе 7017

YAliev@uni-ruse.bg

+359 877 541 384